Search form

Markɨ 8:27

Pɨyər gər kadɨ Jəju e Kɨrɨsɨ, kɨ MBətɨ lə Luwə

(Mt 8.13-20; Lk 9.18-21)

27Jəju ɔtɨ loe tɨ no̰o̰ nɨngə, awi kɨ njé ndo je ləne ngan ɓe je tɨ kɨ gɨdɨ Səjare tɨ, kɨ Pɨlɨpɨ. Lokɨ əi dɔ rəbɨ tɨ, Jəju dəjɨ-de ə nə: «Dɨje ɨsɨ əli ta kɨ dɔm tɨ təkɨ mi na ə?»