Search form

Markɨ 8:38

38Təkɨ rɔjetɨ, re rɔ dəw madɨ sɔl-e kɨ mbata ləm, ə se kɨ mbata ta ləm ta kəm dɨje tɨ kɨ njé ra kaya kɨ njé ra majal kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨn, NGon lə dəw a ra rɔsɔl dɔe tɨ tɔ, ndɔe tɨ kɨ a re-n me kɔsɨ-gon tɨ lə Bawne, naa tɨ kɨ malayka je kɨ ayi njay.»