Search form

Markɨ 9

1Jəju əl-de ɓəy ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi: dɨje madɨ dansi tɨ ne a oyi al ɓəy ə, a oi ko̰ɓe lə Luwə kɨ a re kɨ tɔgɨne kɨn.»

Jəju mbəl rɔne

(Mt 17.1-13; Lk 9.28-36)

2NDɔ mehḛ go tɨ nɨngə, Jəju ɔr Pɨyər nɨm, Jakɨ nɨm, taa Ja̰ nɨm tɔ, ə al aw səde dɔ mbal tɨ kɨ ngal, kɨ karde ba, sa̰y kɨ ndəge je. Loe tɨ kɨn no̰o̰, Jəju mbəl rɔne ta kəmde tɨ. 3Kɨbɨ je lie ndoləi kə̰y kə̰y, taa ndai nda kɨ dəw kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ kadɨ a togɨ kɨbɨ adɨ nda be goto. 4Nɨngə lo kɨn tɨ no̰o̰, Eli əi kɨ Mojɨ tḛḛi kɨ rɔde tɨ hɔy, a əli ta kɨ Jəju. 5Ə Pɨyər un ta əl Jəju ə nə: «NJe ndo dɨje, kɨn ə j-ɨsi lo kɨn tɨ ne be par ə majɨ ngay. J-a ra kəy-lo mɨtə: kare e ya̰i, kare e ya̰ Mojɨ, ə kɨ kare e ya̰ Eli tɔ.» 6Pɨyər gər ta wa bangɨ kɨ kadɨ əl al, tadɔ əi kɨ madɨne je kɨ joo pu, ɓəl rade ngay. 7Nɨngə, taji naa tɨ no̰o̰, kɨl ndi ḭ səbɨ dɔde lɨtɨ. NDu ta madɨ tḛḛ me kɨl ndi tɨ ə nə: «E kam e NGonm kɨ m-ndɨge ngay, ə oi ta lie.» 8Kɨ kəm kɨ kɨndə jɨpɨ, njé ndo je go̰i lo gə gɨdɨde, nə dəw kare ka ooi-e al. Jəju kɨ karne ba par ə ooi-e rɔde tɨ. 9Lokɨ ḭḭ dɔ mbal tɨ ɨsɨ uri kɨ nangɨ nɨngə, Jəju ndəjɨ-de kadɨ ɔri poy nḛ kɨ ra nḛ ə oi kɨn dəw madɨ al, bɨtɨ kadɨ ne NGon dəw n-tḛḛ dan njé koy je tɨ. 10NJé ndo je təli rɔde go ta tɨ kɨ Jəju əl-de, nə ke ə, gəri me ta kɨ nə: «Kḭ taa dan njé koy je tɨ kɨn» al, adɨ naji-naa ta dɔ tɨ dande tɨ.

11Go tɨ, njé ndo je dəji-e əi nə: «MBari ə, njé ndo ndu kun je əi nə sɔbɨ kadɨ Eli re kəte taa ə?» 12Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «E kɨ rɔjetɨ kadɨ Eli a re kəte ɓəy taa, mba kadɨ ra go nḛ je pətɨ adɨ asɨ-naa gogɨ. NGa ra ban ə, ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə, sɔbɨ dɔm mi NGon dəw ɓəy əi nə: “NGon dəw a ɨngə ko̰ ngay, taa dɨje a kɨdi-e tɔ+ ” ə? 13Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi madɨ oi, Eli re, ə dɨje rai sie nḛ kɨ mede ge, təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ sɔbɨ-n dɔe.»

Jəju nga ngon kɨ ndɨl kɨ majal ade ko̰

(Mt 17.14-21; Lk 9.37-43)

14Lokɨ təli rəi rɔ ndəgɨ njé ndo je tɨ nɨngə, oi kosɨ dɨje ɨləi-naa gəi dɔde wukɨ, nɨngə njé ndo ndu kun je ə ɨsɨ naji-naa ta tɨ səde tɔ. 15Lokɨ kosɨ dɨje oi Jəju nɨngə, ndɔjɨ-de ngay, adɨ a̰yḭ-naa bur bur kɨ rɔe tɨ, uwəi jie rai-e lapɨya. 16Jəju dəjɨ njé ndo je ləne ə nə: «Ta ri ə ɨsɨ naji-naa ta dɔ tɨ səde ə?» 17Dəw madɨ kare dan kosɨ dɨje tɨ əl-e ə nə: «NJe ndo dɨje, m-re kɨ ngonm rɔi tɨ, tadɔ e gɨn tɔgɨ tɨ lə ndɨl kɨ rae adɨ əl ta al. 18Lo je pətɨ kɨ ndɨl kɨn ḭ sie tɨ nɨngə, ɨge ɨle nangɨ, adɨ kulum tae ɨbə jugɨ jugɨ, ngə ngangɨne gururu gururu, nɨngə nda-je ra̰y, ade to tə kagɨ be. Be ə, m-dəjɨ njé ndo je ləi kadɨ tuwəi ndɨl kɨ majal kɨn dɔe tɨ kɔ, nə asi tɔgɨ al.» 19Lo kɨn tɨ, Jəju un ta əl njé ndo je ləne ə nə: «Səi dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone kɨ səi njé me nga̰ je, kadɨ tə m-ɨsɨ səsi dɔ kagɨ lo ban ɓəy taa adi mesi ə? Kadɨ m-a m-ɔsɨ gɨnsi dɔ kagɨ lo ban ɓəy taa ə? Ɨrəi kɨ ngon rɔm tɨ ne.» 20Lokɨ rəi kɨ ngon rɔe tɨ nɨngə, taji naa tɨ no̰o̰ wa kɨ ndɨl kɨ majal oo Jəju par ə, dadɨ ngon ka kɨn nangɨ nangɨ, ɓa man tae ḭ kulum mbukɨ mbukɨ, nɨngə bi-e ɨle nangɨ, ade nduguru nangɨ. 21Jəju dəjɨ Bawe ə nə: «Dɔ kagɨ lo kɨ ra tɨ ə nḛ kɨn ɨlə sie ngɨre ə?» Baw ngon ɨle tɨ ə nə: «Ɨlə ngɨre lo kɨ ngo to du ba ɓəy. 22Nɨngə, taa taa ndɨl kɨ majal kɨn, ɨsɨ sure tɨle kɨ poro je, kɨ me man tɨ je, kadɨ tɔl-e, ə re asɨ ra nḛ madɨ ə, oo kəm-to-ndoo ləje, ɨra səje.» 23Lo kɨn tɨ Jəju təl əl-e ə nə: «Ḭ ə nə re asɨ! Nɨngə kadɨ m-əli təkɨ dəw kɨ adɨ mene, asɨ ra nḛ je pətɨ.» 24Ta naa tɨ no̰o̰, baw ngon əl ta kɨ ndune kɨ bo ə nə: «M-adɨ mem, nə kadɨ-me ləm ə e ngay al, ə ɨra səm!» 25Lokɨ Jəju oo kadɨ kosɨ dɨje ɨsɨ a̰yḭ-naa bur bur kɨ rɔe tɨ nɨngə, ndangɨ ndɨl kɨ majal ə nə: «Ḭ ndɨl kɨ majal kɨ nje bəy mbi dɨje kɨ nje kadɨ dɨje əli ta al, m-un ndum kadɨ ɨtḛḛ rɔ ngon tɨ kɨ kɔ, ə ɨre gogɨ al ratata!» 26NDɨl kɨ majal ka kɨn ur kɔl, ra ngon adɨ dadɨ nangɨ nangɨ kɨ tɔgɨne ngay, nɨngə tḛḛ rɔe tɨ kɔ. NGon təl to təkɨ oy be, adɨ dɨje pətɨ kɨ oi nḛ kɨ ra nḛ, əli əi nə: «Oy ngata.» 27Nə Jəju uwə ji ngon un-e ur-e taa. 28Lokɨ Jəju ur me kəy tɨ, ə njé ndo je lie ɨsi sie kɨ karde ba, dəji-e əi nə: «MBari ə je j-asɨ kadɨ jɨ tuwə ndɨl kɨ majal kɨn al ə?» 29Jəju təl əl-de ə nə: «Ko ndɨl je kɨ be kɨn, dəw a tuwə-de kɨ go rəbɨ kəl ta kɨ Luwə taa.»

Jəju təl əl ta kɨ dɔ koyne tɨ kɨ kḭne lo koy tɨ ɓəy

(Mt 17.22-23; Lk 9.43-45)

30Əi, ɔti loe tɨ no̰o̰ nɨngə, ɨndəi dɔnangɨ Galile gangi. Jəju ge kadɨ dəw madɨ gər gone al. 31Tadɔ un dɔ kagɨ lo mba kadɨ ndo-n nḛ njé ndo je ləne. Be ə əl-de ə nə: «A ɨləi mi NGon dəw ji dɨje tɨ kadɨ a tɔli-mi, nɨngə lokɨ tɔli-mi oy ɓa, ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koym ə, m-a m-ḭ taa lo koy tɨ.» 32NJé ndo je gəri me ta lie kɨn al, nɨngə ɓəli kadɨ dəji-e ta dɔ tɨ tɔ.

Jəju un ta lə ngan je kɨ du ndo-n nḛ njé ndo je ləne

(Mt 18.1-5; Lk 9.46-48)

33Lokɨ rəi tḛḛi me ɓe tɨ kɨ Kapərnayɨm, ə uri me kəy tɨ nɨngə, Jəju un ta dəjɨ-de ə nə: «Ta ri ə kəte ɨsɨ naji-naa ta dɔ tɨ dɔ rəbɨ tɨ ə?» 34Nə təli ɨsi kekeke, tadɔ, dɔ rəbɨ tɨ, naji-naa ta, kadɨ n-gəri se na ə e kɨ bo wa? 35Jəju ɨsɨ nangɨ, nɨngə ɓa njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo, əl-de ə nə: «Re dəw madɨ ge kadɨ n-e dəw kɨ dɔsa̰y nɨngə, majɨ kadɨ təl rɔne dɔbəy dɨje tɨ nɨm, nje ra kɨlə ɓəə kadɨ ndəge je pətɨ nɨm tɔ.»

36Go tɨ, Jəju un ngon kɨ du, ur-e dande tɨ, ə lokɨ ore rɔne tɨ ɓa, əl-de ə nə: 37«Re dəw madɨ uwə ngon kɨ be kɨn rɔne tɨ me tɔm tɨ ə, e mi wa ə dəwe kɨn uwə-m rɔne tɨ. Nɨngə, dəw kɨ uwə-m kɨ rɔne tɨ, e mi ə uwə-m kɨ rɔne tɨ al, nə e nje kɨlə-m ə uwe rɔne tɨ.»

Dəw kɨ e nje kɔsɨ-m ta al e dəw ləm

(Lk 9.49-50)

38Ja̰ əl Jəju ə nə: «NJe ndo dɨje, j-o dəw madɨ kɨ a tuwə ndɨl je kɨ majal me tɔi tɨ, ə jɨ ndɨgɨ kadɨ j-ɔge dɔ ra nḛ kɨn, tadɔ e njɨyə səje goi tɨ al.» 39Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Otɨ kadɨ ɔgi-e dɔ, tadɔ dəw kare kɨ a ra nḛ kɨ ətɨ ɓəl me tɔm tɨ kɨ kadɨ a təl kalangɨ ba əl ta kɨ majal dɔm tɨ goto. 40Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ ɔsɨ-je ta al e dəw ləje 41Taa re dəw madɨ adɨ səi man ka̰y me ngon kal man tɨ par, mbata ke kɨ səi dɨje lə Kɨrɨsɨ ka, dəwe kɨn, təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, a nal nḛ kɨgə go ji ləne al.»

NDəjɨ-naa dɔ majal tɨ

(Mt 18.6-9; Lk 17.1-2)

42«Kɨn ə təkɨ dəw madɨ ra adɨ kɨ kare dan njé kɨ du tɨ kɨ adi mi mede, osɨ me majal tɨ ə, e sotɨ ngay ɓəy mbata tɨ lie kadɨ dɔi mbal kɨ bo ngay mɨnde tɨ, ə ɨləi-e me ba tɨ. 43Kɨn ə jii kare rai adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɨgange ɨle kɔ. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ɨngə kajɨ kɨ jii kɨ kare, ɨtə kadɨ ɨngəm jii je joo pu, ə ɨləi-ni me por tɨ lə su, me por tɨ kɨ a oy al ratata kɨn. [44E lo kɨ ku je kɨ tɨtɨ kɨ njé kuso dɨje oyi al, taa por kɨ tɨtɨ ka oy al tɔ.] + 45Kɨn ə njai kare rai adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɨgange ɨle kɔ. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ɨngə kajɨ kɨ njai kɨ kare, ɨtə kadɨ ɨngəm njai je joo pu, ə ɨləi-ni me por tɨ lə su. [46E lo kɨ ku je kɨ tɨtɨ kɨ njé kuso dɨje oyi al, taa por kɨ tɨtɨ ka oy al tɔ.] 47Kɨn ə kəmi kare rai adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɔr-e ɨle kɔ. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ur ko̰ɓe tɨ lə Luwə kɨ kəmi kɨ kare, ɨtə kadɨ ɨngəm kəmi joo pu, ə ɨləi-ni me por tɨ lə su. 48Lokɨ kode je kɨ me tɨ oyi al, taa por kɨ səm tɨ ka oy al ratata tɔ. 49Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ ra ka por ko̰ je a ra-e adɨ ay njay, təkɨ katɨ a ra-n nḛ kuso adɨ nəl be. 50Katɨ e nḛ kɨ majɨ, nə lokɨ nəle goto ə, ri ə a rai kadɨ a təl nəl gogɨ ə? Nḛ kɨ kadɨ dəw a ra-n goto. Nɨngə majɨ kadɨ ɨtɔji kal kɨ majɨ kɨ rɔnaa tɨ, ə ɨsi kɨ naa kɨ lapɨya dansi tɨ.»