Search form

Markɨ 9:12

12Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «E kɨ rɔjetɨ kadɨ Eli a re kəte ɓəy taa, mba kadɨ ra go nḛ je pətɨ adɨ asɨ-naa gogɨ. NGa ra ban ə, ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə, sɔbɨ dɔm mi NGon dəw ɓəy əi nə: “NGon dəw a ɨngə ko̰ ngay, taa dɨje a kɨdi-e tɔ ” ə?