Search form

Markɨ 9:14

Jəju nga ngon kɨ ndɨl kɨ majal ade ko̰

(Mt 17.14-21; Lk 9.37-43)

14Lokɨ təli rəi rɔ ndəgɨ njé ndo je tɨ nɨngə, oi kosɨ dɨje ɨləi-naa gəi dɔde wukɨ, nɨngə njé ndo ndu kun je ə ɨsɨ naji-naa ta tɨ səde tɔ.