Search form

Markɨ 9:17

17Dəw madɨ kare dan kosɨ dɨje tɨ əl-e ə nə: «NJe ndo dɨje, m-re kɨ ngonm rɔi tɨ, tadɔ e gɨn tɔgɨ tɨ lə ndɨl kɨ rae adɨ əl ta al.