Search form

Markɨ 9:18

18Lo je pətɨ kɨ ndɨl kɨn ḭ sie tɨ nɨngə, ɨge ɨle nangɨ, adɨ kulum tae ɨbə jugɨ jugɨ, ngə ngangɨne gururu gururu, nɨngə nda-je ra̰y, ade to tə kagɨ be. Be ə, m-dəjɨ njé ndo je ləi kadɨ tuwəi ndɨl kɨ majal kɨn dɔe tɨ kɔ, nə asi tɔgɨ al.»