Search form

Markɨ 9:19

19Lo kɨn tɨ, Jəju un ta əl njé ndo je ləne ə nə: «Səi dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone kɨ səi njé me nga̰ je, kadɨ tə m-ɨsɨ səsi dɔ kagɨ lo ban ɓəy taa adi mesi ə? Kadɨ m-a m-ɔsɨ gɨnsi dɔ kagɨ lo ban ɓəy taa ə? Ɨrəi kɨ ngon rɔm tɨ ne.»