Search form

Markɨ 9:2

Jəju mbəl rɔne

(Mt 17.1-13; Lk 9.28-36)

2NDɔ mehḛ go tɨ nɨngə, Jəju ɔr Pɨyər nɨm, Jakɨ nɨm, taa Ja̰ nɨm tɔ, ə al aw səde dɔ mbal tɨ kɨ ngal, kɨ karde ba, sa̰y kɨ ndəge je. Loe tɨ kɨn no̰o̰, Jəju mbəl rɔne ta kəmde tɨ.