Search form

Markɨ 9:22

22Nɨngə, taa taa ndɨl kɨ majal kɨn, ɨsɨ sure tɨle kɨ poro je, kɨ me man tɨ je, kadɨ tɔl-e, ə re asɨ ra nḛ madɨ ə, oo kəm-to-ndoo ləje, ɨra səje.»