Search form

Markɨ 9:24

24Ta naa tɨ no̰o̰, baw ngon əl ta kɨ ndune kɨ bo ə nə: «M-adɨ mem, nə kadɨ-me ləm ə e ngay al, ə ɨra səm!»