Search form

Markɨ 9:30

Jəju təl əl ta kɨ dɔ koyne tɨ kɨ kḭne lo koy tɨ ɓəy

(Mt 17.22-23; Lk 9.43-45)

30Əi, ɔti loe tɨ no̰o̰ nɨngə, ɨndəi dɔnangɨ Galile gangi. Jəju ge kadɨ dəw madɨ gər gone al.