Search form

Markɨ 9:33

Jəju un ta lə ngan je kɨ du ndo-n nḛ njé ndo je ləne

(Mt 18.1-5; Lk 9.46-48)

33Lokɨ rəi tḛḛi me ɓe tɨ kɨ Kapərnayɨm, ə uri me kəy tɨ nɨngə, Jəju un ta dəjɨ-de ə nə: «Ta ri ə kəte ɨsɨ naji-naa ta dɔ tɨ dɔ rəbɨ tɨ ə?»