Search form

Markɨ 9:35

35Jəju ɨsɨ nangɨ, nɨngə ɓa njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo, əl-de ə nə: «Re dəw madɨ ge kadɨ n-e dəw kɨ dɔsa̰y nɨngə, majɨ kadɨ təl rɔne dɔbəy dɨje tɨ nɨm, nje ra kɨlə ɓəə kadɨ ndəge je pətɨ nɨm tɔ.»