Search form

Markɨ 9:38

Dəw kɨ e nje kɔsɨ-m ta al e dəw ləm

(Lk 9.49-50)

38Ja̰ əl Jəju ə nə: «NJe ndo dɨje, j-o dəw madɨ kɨ a tuwə ndɨl je kɨ majal me tɔi tɨ, ə jɨ ndɨgɨ kadɨ j-ɔge dɔ ra nḛ kɨn, tadɔ e njɨyə səje goi tɨ al.»