Search form

Markɨ 9:41

41Taa re dəw madɨ adɨ səi man ka̰y me ngon kal man tɨ par, mbata ke kɨ səi dɨje lə Kɨrɨsɨ ka, dəwe kɨn, təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, a nal nḛ kɨgə go ji ləne al.»