Search form

Markɨ 9:42

NDəjɨ-naa dɔ majal tɨ

(Mt 18.6-9; Lk 17.1-2)

42«Kɨn ə təkɨ dəw madɨ ra adɨ kɨ kare dan njé kɨ du tɨ kɨ adi mi mede, osɨ me majal tɨ ə, e sotɨ ngay ɓəy mbata tɨ lie kadɨ dɔi mbal kɨ bo ngay mɨnde tɨ, ə ɨləi-e me ba tɨ.