Search form

Markɨ 9:43

43Kɨn ə jii kare rai adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɨgange ɨle kɔ. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ɨngə kajɨ kɨ jii kɨ kare, ɨtə kadɨ ɨngəm jii je joo pu, ə ɨləi-ni me por tɨ lə su, me por tɨ kɨ a oy al ratata kɨn. [