Search form

Markɨ 9:45

45Kɨn ə njai kare rai adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɨgange ɨle kɔ. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ɨngə kajɨ kɨ njai kɨ kare, ɨtə kadɨ ɨngəm njai je joo pu, ə ɨləi-ni me por tɨ lə su. [