Search form

Markɨ 9:6

6Pɨyər gər ta wa bangɨ kɨ kadɨ əl al, tadɔ əi kɨ madɨne je kɨ joo pu, ɓəl rade ngay.