Search form

Markɨ 9:9

9Lokɨ ḭḭ dɔ mbal tɨ ɨsɨ uri kɨ nangɨ nɨngə, Jəju ndəjɨ-de kadɨ ɔri poy nḛ kɨ ra nḛ ə oi kɨn dəw madɨ al, bɨtɨ kadɨ ne NGon dəw n-tḛḛ dan njé koy je tɨ.