Search form

Markɨ int

Ta kɨ dɔ Poy ta tɨ kɨ Majɨ kɨ Markɨ ndangɨ

Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ Jəju kɨ Markɨ ndangɨ, e kɨ kare dan Poy Ta je tɨ kɨ Majɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ ndangi sɔ. Adɨ e Matɨye, Markɨ, Lukɨ, kɨ Ja̰. Dande tɨ kɨ sɔ kɨn, Markɨ ə nje ndange ndangɨ adɨ gɔjɨ. Taa, go ndər gɨne tɨ ɓa, tɔji kadɨ Markɨ ə ndange a e kəte tɔ.

Təkɨ j-o-n tɔe dɔ tɨ, e Markɨ kɨ ngon lə Mari kɨ nojɨ Barnabasɨ (Knjk 12.12; 13.5; Kolosɨ je 4.10) ə e nje ndangɨ Poy Ta kɨ Majɨ kɨn.

Lo kɨlə ngɨrə ta tɨ wa ɓəy, Markɨ tɔjɨ Jəju tə «NGon Luwə». Nə Jəju ndɨgɨ kadɨ tɔ kɨn to lo ɓɔyɔ tɨ bɨtɨ kagɨ-dəsɨ tɨ ɓəy taa kadɨ dɨje gəri. A gəri təkɨ nje kun dɔ ɓutɨ asɨgar je kɨ ɓu əl-n lo koo tɨ kɨ oo Jəju lo koy tɨ kɨ oy kɨn be.

Kəte taa kadɨ Jəju, NGon Luwə re, majɨ kadɨ dəw madɨ re no̰e tɨ ra rəbɨ lie. E be ə Ja̰ Batɨsɨ re ra-n rəbɨ lə Jəju, nɨngə ra-e-n batəm tɔ (1.2-11).

Go na tɨ kɨ su na Jəju dɨlə lo tɨ, go batəm tɨ kɨ Ja̰ Batɨsɨ ra-e, Jəju ulə ngɨrə kɨlə ləne kɨ taga ta kəm dɨje tɨ. Lo kɨn tɨ, Markɨ tɔjɨ tɔgɨ ko̰ɓe kɨ Jəju aw-n, kɨ go rəbɨ ɓar kɨ ɓar dɨje kadɨ uni goe, kɨ go rəbɨ nḛ ndo kɨ ndo kosɨ je, kɨ go rəbɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl, kɨ nga kɨ nga njé mo̰y je (1.14—8.30).

Go tɨ, Markɨ tɔjɨ Jəju kɨ un rəbɨ kɨ Jorijaləm, lo ko̰ tɨ, kɨ lo koy tɨ, kɨ lo kḭ lo koy tɨ (8.31—10.52). NJa mɨtə, Jəju əl njé ndo je ləne ta dɔ koy tɨ kɨ n-a n-oy, nə gəri me ta lie al. Taa, dɔ kagɨ lo je pətɨ, əl ta sɔbɨ-n dɔne tə «NGon dəw», nə dɨje gəri-e al tɔ.

Jəju ur Jorijaləm kɨ kɔsɨ-gon, nə ɨngə ndor kɨ rɔ njé kun dɔ Jɨpɨ je tɨ, lokɨ tuwə njé ra gatɨ je me kəy tɨ lə Luwə kɔ. Nɨngə lo kɨn tɨ, e ta rəbɨ kɨ Jəju ɨngə kadɨ ndo-n dɔbəy nḛ ndo njé ndor-e je, kɨ kosɨ je, kɨ njé ndo je ləne (11-13). Ɓəy tɔ, Markɨ tɔjɨ ndɔ kɨ dɔbəy tɨ kɨ joo kɨ e dɔbəy ndɔ lə Jəju. Me ndɔ tɨ kɨ dɔbəy tɨ kɨ joo kɨn ə j-ɨngə nḛ kuso kɨ dɔbəy tɨ kɨ Jəju uso kɨ njé ndo je ləne, kɨ ta kɨ əl kɨ Luwə Jətɨsəmane tɨ, kɨ kuwə kɨ uwəi-e, kɨ gangɨ kɨ gangi ta koy dɔ tɨ, kɨ ɓə kɨ ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ, kɨ kɨlə kɨ ɨləi-e ɓe nɨn tɨ (14-15).

Go tɨ, lo tɔl tae tɨ, Jəju ḭ lo koy tɨ ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koye, adɨ dəne je kɨ awi dɔ ɓadɨ tɨ, ɨngəi ɓe nɨn to kare. Be ə, dəne je a̰yḭ-naa kadɨ awi ɔri poye njé ndo je lie adi-de oi (16.1-8).

Nɨngə se, lokɨ ḭ ɨtɨdə Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ Jəju Kɨrɨsɨ kɨ Markɨ ndangɨ kɨn ɨlə nangɨ ə, ɨgər majɨ təkɨ Jəju e «NGon Luwə» kɨ rɔjetɨ wa wa? Se ɨgər təkɨ nje kun dɔ ɓutɨ asɨgar je kɨ ɓu əl-n lo koo tɨ kɨ oo Jəju lo koy tɨ kɨ oy be tɔ wa?