Search form

Matɨye 1:23

23Ɓaɓe əl ta kɨ ta nje kəl ta kɨ tae tɨ ə nə: «Oi ngon kɨ mandɨ kɨ gər dɨngəm al ɓəy a ḭ səm, a ɔjɨ ngon kɨ dɨngəm,

Nɨngə a ɓari-e nə Emanuwəl, kɨ kɔr gɨne nə: “Luwə e səje” .»