Search form

Matɨye 10:16

Ko̰ kɨ a ɨngə njé ndo je lə Jəju

(Mk 13.9-13; Lk 12.11-12; 21.12-19)

16«Kɨ ne kɨn, mi m-ɨlə səsi tə batɨ je be dan jagɨm je tɨ. Majɨ kadɨ ɨndəi kəm kədɨ dɔ rɔsi tɨ tə li je be, ə ɨsɔli lɔm lɔm tə də dum je be tɔ.