Search form

Matɨye 10:19

19Lokɨ a uwəi səsi kadɨ awi səsi lo gangɨ ta tɨ, o̰i no̰si kadɨ mesi ɓəl kə nə se ta ri ə a əli-de wa, ə se a əli-de kɨ kuje kɨ ban wa. Ta kɨ kadɨ əli-de ɓa, Luwə a ɨndə tasi tɨ loe tɨ no̰o̰.