Search form

Matɨye 10:23

23Lokɨ a adi səsi ko̰ me ɓe-bo tɨ kɨ kare ə, a̰yḭ-naa awi e kɨ nungɨ tɨ. Nɨngə təkɨ rɔje tɨ adɨ m-əl səsi, a ɨləi ta nja ɓe-bo je kɨ Isɨrayəl tɨ naa tɨ al ɓəy ə mi NGon dəw m-a m-re.