Search form

Matɨye 10:26

Luwə kɨ karne ba ə e dəw kɨ sɔbɨ ɓəl-e

(Mk 8.38; Lk 9.26; 12.2-9)

26Ɨɓəli-de al, tadɔ nḛ ra kɨ gɨdɨ ngə̰y tɨ kɨ gɨne a tḛḛ al goto, taa nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, kɨ dəw a gər al ka goto tɔ.