Search form

Matɨye 10:40

Ta kɨ dɔ nḛ kɨgə go ji tɨ

(Mk 9.41)

40«Dəw kɨ uwə səsi kɨ rɔne tɨ, e mi ə dəwe uwə-m kɨ rɔne tɨ. Nɨngə dəw kɨ uwə-m kɨ rɔne tɨ, e nje kɨlə-m ə uwe kɨ rɔne tɨ tɔ.