Search form

Matɨye 11

Ja̰ Batɨsɨ əi kɨ Jəju

(Lk 7.18-35)

1Lokɨ Jəju adɨ ndu kɨn njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo, gɨne gangɨ ɓa, ɔtɨ no̰o̰, aw ndo nḛ je, ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ je me ɓe-bo je tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ no̰o̰. 2Lo kɨn tɨ, Ja̰ Batɨsɨ kɨ to kəy dangay tɨ, oo poy nḛ je kɨ Kɨrɨsɨ ra, adɨ ɨlə njé ndo je ləne, kadɨ dəji ta Jəju əi nə: 3«Ḭ ə ḭ dəw kɨ Luwə mbəte, kɨ sɔbɨ kadɨ a re ka kɨn ə se, e nay no̰o̰ ɓəy kadɨ tə jɨ ngəm tae ə?» 4Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Awi əli Ja̰ nḛ je kɨ oi kɨ mbisi je, kɨ kəmsi je kɨn: 5NJé kəm tɔ je oi lo, njé mətɨ je njɨyəi majɨ, njé banjɨ je ɨngəi rɔ nga, njé mbi bəy je oi ta, njé koy je ḭḭ taa lo koy tɨ, taa njé ndoo je ka, e kɨ kɨlə-de mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ tɔ. 6Majɨ-kur e lə dəw kɨ m-təl gɨn kosɨ lie, al.»

7Lokɨ ɔti awi, Jəju ɨlə ngɨrə kəl kosɨ je ta kɨ dɔ Ja̰ tɨ ə nə: «E ri ə awi ɨsɨ oi dɨlə lo tɨ ə? E gakɨra kɨ nəl ɨsɨ aw sie kɨ yo je, kɨ ne je kɨn a? 8A re e e al ə, e ri wa bangɨ ə awi ɨsɨ oi ə? E dəw kɨ ɔ kɨbɨ kɨ ndole ngay ɓa awi oi-e ma? NGa njé kɨ ɔi kɨbɨ je kɨ ndole ngay ka, ɨsi me kəy je tɨ kɨ ngar je ɨsi tɨ. 9Ə se e ri wa ə awi oi wa? E nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ə awi oi-e ma? Re e e ə, m-əl səsi m-ə nə oyo, e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ ɨtə njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ ɓəy. 10E e ə makɨtɨbɨ lə Luwə əl ta kɨ dɔe tɨ kəte ə nə: “M-a m-ɨlə kɨ nje kaw kɨlə ləm kəte kadɨ ra go rəbɨ no̰i tɨ+ .” 11Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dan dɨje tɨ pətɨ kɨ dəne je oji-de kɨn, dəw kɨ bo ɨtə Ja̰ Batɨsɨ goto. Nə kɨ ɓasɨne kɨn, dəw kɨ e kɨ du ngay me ɓeko̰ tɨ kɨ dɔra̰ tɨ, bo ɨte. 12Lo kɨlə ngɨre dɔ kagɨ lo tɨ lə Ja̰ Batɨsɨ, bɨtɨ ɓone, ko̰ɓe lə Luwə e gɨn nḛ ra kɨ kɨ tɔgɨ tɨ, nɨngə njé tɔgɨ je sangi kadɨ n-taai-e gɨn tɔgɨde tɨ. 13Makɨtɨbɨ je lə njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ pətɨ, kɨ ndu kun je lə Mojɨ, əli ta kɨ dɔ nḛ je tɨ kɨ a rai nḛ bɨtɨ tḛḛi dɔ Ja̰ Batɨsɨ tɨ. 14Re ɨndɨgi kadɨ ɨgəri gɨne majɨ ɓa, Ja̰ e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, Eli kɨ kadɨ a təl re. 15Ə dəw kɨ aw kɨ mbine mba koo-n dɔ ta ɓa, kadɨ oo ta kɨn majɨ!

16M-o dəw kɨ kadɨ m-un-e m-ɔjɨ-n dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone kɨn al. M-a m-ə nə toi tə ngan je kɨ du kɨ ɨsi ta mbalo je tɨ, ɓari-naa kɨ yo je kɨ ne je əi nə: 17“Jɨ kɔl nal kadɨ ɨndamii, ə ɨmbati ndam, j-osɨ pa yo kadɨ ɨno̰i, ə ɨmbati no̰.” 18E be ə, Ja̰ re, uso nḛ al nɨm, a̰y man al nɨm ɓa, dɨje əli əi nə: “Dɔe majal”, 19NGa ə, mi NGon dəw m-re, ə m-uso nḛ je, m-a̰y man je ɓa, dɨje əli əi nə: “Mi nje kuso nḛ kədɨ, mi nje ka̰y nḛ, mi madɨ njé taa la-mbə je, kɨ njé ra majal je,” ɓəy tɔ! Nə njé kɨ ndɨgi gosɨ lə Luwə, gəri kadɨ gosɨ lə Luwə e gosɨ kɨ dana kɨ go kɨlə rae tɨ kɨ to kɨ taga.»

Ɓe je kɨ mbati kɨyə̰ rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ

(Mt 10.15; Lk 10.12-15)

20Lo kɨn tɨ, Jəju ɨlə rɔne, kɔl kɨ dɨje kɨ me ɓe-bo je tɨ, kɨ əi ə əi dɨje kɨ, ra nḛ kɔjɨ je ngay dande tɨ, nə ɨyə̰i rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ al, ə nə: 21«Kəm to ndoo e ləsi, səi dɨje kɨ Korajḛ! Kəm to ndoo e ləsi səi dɨje kɨ Bətɨsayda! Nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl, kɨ Luwə ɔjɨ dansi tɨ kɨn, re nḛ je kɨn rai nḛ me ɓe-bo Tɨr tɨ, kɨ ɓe-bo Sɨdo̰ tɨ be ə, re dɨje kɨ me tɨ a ɨyə̰i rəbɨ nḛ rade je kɨ majal mari nu. Re a ɨyə̰i rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ, kɨ go rəbɨ kɨlə kɨbɨ kuwə ndoo rɔ tɨ, kɔy-n bu por kɨ dɔ tɨ. 22E be ə, m-əl səsi kadɨ ɨgəri təkɨ, ndɔ gangɨ ta tɨ ə, ta kɨ gangɨ kɨ dɔ Tɨr tɨ kɨ Sɨdo̰, ya̰si a nga̰ ɨte. 23NGa nɨngə ḭ Kapərnayɨm, o kadɨ a un dɔi taa bɨtɨ kadɨ ɔdɨ ra̰, nə Luwə a təl səi bɨtɨ kaw səi koo. Tadɔ nḛ kɔjɨ je kɨ rai nḛ Kapərnayɨm tɨ kɨn, re rai nḛ Sodom tɨ be ə, re ɓone kɨn ɓe-bo kɨ Sodom a a kɨ dɔne taa ne ɓəy. 24E be ə, m-əl səsi kadɨ ɨgəri təkɨ, ndɔ gangɨ ta tɨ ə, ta kɨ gangɨ kɨ dɔ dɨje tɨ kɨ Sodom a nga̰ ngay tə ya̰si be al.»

Jəju əi kɨ Bawne Luwə

(Lk 10.21-22)

25Dɔ gangɨ loe tɨ kɨn, Jəju un ta, əl ə nə: «Bai, kɨ ḭ Ɓa dɔra̰ kɨ dɔnangɨ, m-ulə tɔjɨ dɔi tɨ, təkɨ ɨɓɔyɔ nḛ je kɨn njé tər je, kɨ njé nḛ gər je, ə ɨtḛḛ kɨ dɔe adɨ ngan je kɨ du gəri. 26Oyo, Bai, e ndɨgɨ ləi kadɨ nḛ kɨn ra nḛ be.»

27Ɓa, Jəju əl dɨje kɨ ai no̰o̰ ə nə: «Bai, adɨ-m nḛ je pətɨ, nɨngə dəw kare kɨ gər-m, mi NGon, goto, e Bai kɨ karne ba par, taa dəw kare kɨ gər Bai ka goto tɔ, e mi NGon kɨ karm ba par, nɨngə e dɨje kɨ mi wa ə m-ndɨgɨ kadɨ m-adɨ gəri mi par tɔ.

28Ɨrəi kɨ rɔm tɨ, səi pətɨ kɨ ɔi rɔgɔgɔ gɨn nḛ kotɨ tɨ kɨ ɔy, ə m-a m-adɨ səsi ɔri kə̰ə̰. 29Uni jugɨ ləm, ə ɨtaai nḛ ndo ləm, tadɔ mi dəw kɨ sɔl lɔm lɔm, taa mi nje kɨlə dɔm nangɨ nɨm tɔ. Re ɨrai be ə, a ɨngəi lo kɔr kə̰ə̰ lə ndɨlsi. 30Mi, jugɨ ləm ɔy al, taa nḛ kɨ madɨ səsi kadɨ oti ka ɔle pəl pəl tɔ.»