Search form

Matɨye 11:23

23NGa nɨngə ḭ Kapərnayɨm, o kadɨ a un dɔi taa bɨtɨ kadɨ ɔdɨ ra̰, nə Luwə a təl səi bɨtɨ kaw səi koo. Tadɔ nḛ kɔjɨ je kɨ rai nḛ Kapərnayɨm tɨ kɨn, re rai nḛ Sodom tɨ be ə, re ɓone kɨn ɓe-bo kɨ Sodom a a kɨ dɔne taa ne ɓəy.