Search form

Matɨye 12:18

18«Oi ɓəə kɨlə ləm kɨ m-kɔte,

NJe ndɨgɨ ləm, kɨ rɔm nəl-m ngay kadɨ m-ɨlə jim dɔe tɨ.

M-a m-ɨndə NDɨlm dɔe tɨ,

Nɨngə a ɨlə mbḛ nḛ ra kɨ dana rɔ gɨn ɓe je tɨ kɨ dangɨ dangɨ .