Search form

Matɨye 12:22

Dɨje əi nə Jəju e ngar lə ndɨl je kɨ majal

(Mk 3.22-30; Lk 11.14-23)

22Dɨje rəi kɨ dɨngəm kare kɨ ndɨl kɨ majal ra-e adɨ kəme oo lo al nɨm, əl ta al nɨm, adɨ Jəju ade əl ta je, oo lo je.