Search form

Matɨye 12:3

3Ə Jəju təl əl de ə nə: «Ɨtɨdəi nḛ kɨ ngar Dabɨdɨ ra lokɨ ɓo ra-de kɨ dɨje kɨ goe tɨ kɨn al a?