Search form

Matɨye 13:15

15Tadɔ me dɨje kɨn təl nga̰ ngororo.

Uti mbide,

ndəmi kəmde,

ndɨgi kadɨ kəmde oo lo al nɨm,

kadɨ mbide oo ta al nɨm,

taa kadɨ n-gəri nḛ madɨ kare al nɨm tɔ,

nə təkɨ ne n-ḭḭ n-rəi rɔm tɨ,

adɨ m-ajɨ-de .”