Search form

Matɨye 13:31

Kujɨ ta dɔ ka̰ kagɨ tɨ kɨ ɓari-e mutadɨ

(Mk 4.30-32; Lk 13.18-19)

31Jəju ɨndə kujɨ ta kɨ rangɨ no̰de tɨ ɓəy ə nə: «Ko̰ɓe lə Luwə to tə ka̰ kagɨ madɨ kɨ ɓari-e nə mutadɨ kɨ dəw madɨ un dɨbɨ me ndɔr tɨ ləne kɨn be.