Search form

Matɨye 15

Jəju əl ta kɨ dɔ nḛ jibəl ɓe tɨ

(Mk 7.1-13)

1Parɨsɨ je kɨ njé ndo ndu kun je lə Luwə kɨ madɨ je ḭ Jorijaləm tɨ, rəi ɨngəi Jəju dəji-e əi nə: 2«MBa ri ə njé ndo je ləi təli rɔde go nḛ jibəl ɓe tɨ lə kaje je al ə? Jɨ dəjɨ be tadɔ togi jide al par ə usoi nḛ.» 3Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «NGa səi, mba ri ə ɨtəli rɔsi go ndu kun tɨ lə Luwə al mbata nḛ jibəl ɓe ləsi ə? 4Təkɨ rɔjetɨ, Luwə əl ə nə: “Ɔsɨ gon bawi kɨ ko̰i.” Taa əl ɓəy ə nə: “Dəw kɨ tajɨ bawne ə se kone asɨ ta koy+ .” 5Nə səi, əli əi nə: “Dəw kɨ əl bawne ə se kone ə nə: Nḛ majɨ je kɨ re m-a m-ɔsɨ-n sɔli e kadɨ-kare kɨ m-ɨndə ta dangɨ mbata lə Luwə ngata,” ɓa, 6dəwe kɨn aw kɨ ndoo kadɨ ɔsɨ gon bawne al ngata.» Lo kɨn tɨ, ɨsɨ tuji kɨ ta lə Luwə mbata nḛ jibəl ɓe ləsi. 7«Səi njé kədɨ kəm dɨje, ta kɨ Luwə əl kɨ ta nje kəl ta kɨ tane tɨ Ejay dɔsi tɨ e ta kɨ rɔjetɨ. Luwə əl ə nə: 8“Gɨn dɨje kɨn ɔsi gonm kɨ nda tade kare,

Nə mede e sa̰y səm.

9Tɔjɨ kɨ ɨsɨ uləi dɔm tɨ, ndae goto,

Tadɔ nḛ ndo je kɨ ɨsɨ ndoi dɨje ka,

E kəm-kədɨ kɨ ḭ rɔ dɨje tɨ tɔ+ .”»

Nḛ kɨ nje təl dəw nḛ kɨ to njḛ tɨ

(Mk 7.14-23)

10Go tɨ, Jəju ɓa kosɨ dɨje kɨ rɔne tɨ, ə əl-de ə nə: «Uri mbisi majɨ oi ta ləm, ə kadɨ ɨgəri mee tɔ. 11Nḛ madɨ kɨ ḭ taga aw ta dəw tɨ kɨ a təl-e nḛ kɨ to njḛ tɨ ta kəm Luwə tɨ goto. Nə nḛ kɨ tḛḛ ta dəw tɨ ə a təl dəw kɨ nḛ kɨ to njḛ tɨ.» 12Lo kɨn tɨ, njé ndo je lə Jəju rəi rɔe tɨ əli-e əi nə: «Ta kɨ əl kɨn to me Parɨsɨ je ngay, kɨn ɨgər ma?» 13Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Kagɨ kɨ ra kɨ Bai mə-e al, a ɔri-e kɔ. 14Ɨyə̰i-de, əi njé kəm tɔ je kɨ ɨsɨ ndɔri njé kəm tɔ je. NGa nɨngə, re nje kəm tɔ ndɔr nje kəm tɔ ɓa, joo pu a osi me ɓe tɨ.» 15Ə Pɨyər un ta əl-e ə nə: «Ɔr me kujɨ ta kɨn adɨ j-o.» 16Ɓa Jəju əl ə nə: «Adɨ səi je wa ka ɨgəri nḛ al tɔ a? 17Adɨ m-əl səsi, nḛ je pətɨ kɨ ɔdɨ ta dəw, a aw tḛḛ kandae tɨ, ɓa go tɨ ə, tḛḛ kɔ, aw ɓe sḭ tɨ. 18Nə nḛ kɨ tḛḛ ta dəw tɨ, e nḛ kɨ ḭ nga̰me dəw tɨ, nɨngə e kɨn ə e nḛ kɨ nje təl dəw nḛ kɨ to njḛ tɨ. 19NGa̰ me dəw ə e lo kɨ mər ta je kɨ majal ɨsɨ tḛḛ tɨ, kɨ tɔl-naa, kɨ kuwə marɨm, kɨ kaya kɨ ra, kɨ ɓogɨ, kɨ ma najɨ kɨ ngom, kɨ kəl ta kɨ majal dɔ naa tɨ. 20Əi je kɨn ə əi nḛ je kɨ ɨsɨ təli dəw nḛ kɨ to njḛ tɨ; nə kuso nḛ, kɨ kanjɨ togɨ ji, a təl dəw nḛ kɨ to njḛ tɨ al.»

Dəne kɨ Kana tɨ adɨ mene Jəju

(Mk 7.24-30)

21Jəju ḭ loe tɨ no̰o̰, ɔr rɔne aw dɔnangɨ tɨ kɨ Tɨr kɨ Sɨdo̰. 22Nɨngə yə, dəne kɨ Kana tɨ kare tḛḛ no̰o̰ re, ɓa un ndune kɨ taa əl ə nə: «Ɓaɓe, NGon ka Dabɨdɨ, o kəm-to-ndoo ləm! tadɔ ndɨl kɨ majal adɨ ko̰ ngonm kɨ dəne ngay.» 23Nə Jəju ɨle ta tɨ al. Ɓa njé ndo je lie rəi rɔe tɨ, əli-e əi nə: «Ɨtuwe kɔ goje tɨ, tadɔ a ɨndə ndu goje tɨ.» 24Ə Jəju ɨlə tɨ ə nə: «E ngan Isɨrayəl je, kɨ toi tə batɨ je kɨ nayḭ-naa be kam par ə Luwə ɨlə-m kɨ rɔde tɨ.» 25Nə dəne re ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰e tɨ ə nə: «Ɓaɓe, ɨre ɨra səm!» 26Ə Jəju ɨle tɨ ə nə: «E go tɨ al kadɨ dəw un nḛ kuso lə ngan je, ɨlə adɨ ngan bɨsɨ je.» 27Ɓa dəne əl Jəju ə nə: «E rɔjetɨ Ɓaɓe, nga ke ə, ngan bɨsɨ je kɨ ai gɨn tabɨlə tɨ, a usoi yongɨrɔ nḛ je kɨ tḛḛ ta ɓade je tɨ tosɨ nangɨ tɔ.» 28Lo kɨn tɨ, Jəju əl-e ə nə: «Dəne, kadɨ-me ləi bo ngay! Nɨngə kadɨ ɨngə nḛ kɨ to rɔi kɨn, təkɨ ɨdəjɨ-n.» Ɓa ngone kɨ dəne ka kɨn, ɨngə rɔ nga dɔ kade tɨ wa kɨn no̰o̰ tɔ.

Jəju ajɨ njé mo̰y je ngay

(Mk 7.31-37)

29Jəju ɔtɨ loe tɨ no̰o̰, aw ta ba tɨ kɨ Galile. Al aw dɔ mbal tɨ, ɨsɨ nangɨ. 30Kosɨ dɨje ngay rəi rɔ Jəju tɨ kɨ njé mətɨ je, kɨ njé kəm tɔ je, kɨ njé kɨngə tujɨ je, kɨ njé mbi bəy je, taa njé mo̰y je kɨ rangɨ ngay no̰o̰ ɓəy. Rəi kɨ njé mo̰y je kɨn ɓuki-de no̰ Jəju tɨ, ɓa Jəju ajɨ-de. 31E nḛ kɨ ətɨ kosɨ je ɓəl ngay, kadɨ njé mbi bəy je əli ta nɨm, njé kɨngə tujɨ je ɨngəi rɔ nga nɨm, njé mətɨ je njɨyəi nɨm, taa njé kəm tɔ je ka oi lo nɨm tɔ, adɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ lə Isɨrayəl je.

Jəju adɨ nḛ kuso dɨbɨ dɨje usoi ɓəy

(Mk 8.1-10; Mt 14.13-21)

32Jəju ɓa njé ndo je ləne əl-de ə nə: «M-o kəm-to-ndoo lə kosɨ dɨje kɨn, tadɔ ndɔ mɨtə ɓone ə əi səm naa tɨ, nɨngə, nḛ kɨ kadɨ usoi goto. Ɓa m-ge kadɨ m-tuwə-de kɨ mede kɨ ɓo ba al, nə tə ɓo ḭ taa tɔgɨde rəbə.» 33Ə njé ndo je lie dəji-e əi nə: «J-a j-ḭ kɨ mapa ra dɨlə lo tɨ ne, ə kosɨ dɨje kɨ ətɨ ɓəl be kɨn a usoi asɨ-de ə?» 34Ɓa Jəju dəjɨ-de ə nə: «Mapa kɨ jisi tɨ e ban ə?» Ə əli-e əi nə: «Mapa e sɨri kɨ ngan kanjɨ je ndə̰y dɔ tɨ.» 35Ə Jəju əl kosɨ dɨje kadɨ ɨsi nangɨ. 36Ɓa ɔy mapa kɨ sɨri kɨ ngan kanjɨ je ka kɨn jine tɨ, ra oyo Luwə dɔ tɨ, nɨngə gangɨ naa tɨ, adɨ njé ndo je ləne, adɨ adi kosɨ dɨje usoi. 37Dɨje pətɨ usoi nḛ ndani, adɨ njé ndo je kawi gɨnde je kɨ nay, kare sɨri. 38Dɨje kɨ usoi nḛ, asi dɨngəm je dɨbɨ sɔ, kɨ kanjɨ tɨdə dəne je kɨ ngan je. 39Go tɨ, Jəju tuwə kosɨ je adɨ awi, ɓa al me to tɨ, aw dɔnangɨ Magada̰ tɨ.