Search form

Matɨye 15:31

31E nḛ kɨ ətɨ kosɨ je ɓəl ngay, kadɨ njé mbi bəy je əli ta nɨm, njé kɨngə tujɨ je ɨngəi rɔ nga nɨm, njé mətɨ je njɨyəi nɨm, taa njé kəm tɔ je ka oi lo nɨm tɔ, adɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ lə Isɨrayəl je.