Search form

Matɨye 15:32

Jəju adɨ nḛ kuso dɨbɨ dɨje usoi ɓəy

(Mk 8.1-10; Mt 14.13-21)

32Jəju ɓa njé ndo je ləne əl-de ə nə: «M-o kəm-to-ndoo lə kosɨ dɨje kɨn, tadɔ ndɔ mɨtə ɓone ə əi səm naa tɨ, nɨngə, nḛ kɨ kadɨ usoi goto. Ɓa m-ge kadɨ m-tuwə-de kɨ mede kɨ ɓo ba al, nə tə ɓo ḭ taa tɔgɨde rəbə.»