Search form

Matɨye 15:5

5Nə səi, əli əi nə: “Dəw kɨ əl bawne ə se kone ə nə: Nḛ majɨ je kɨ re m-a m-ɔsɨ-n sɔli e kadɨ-kare kɨ m-ɨndə ta dangɨ mbata lə Luwə ngata,” ɓa,