Search form

Matɨye 16

Parɨsɨ je kɨ Sadusɨ je, dəji nḛ kɔjɨ Jəju

(Mk 8.11-13; Lk 12.54-56)

1Parɨsɨ je kɨ Sadusɨ je rəi rɔ Jəju tɨ, dəji-e kadɨ ra nḛ kɔjɨ kɨ ḭ dɔra̰ tɨ adɨ-de n-ooi. Dəji-e be tə kɨlə kɨ kɨyə mba kuwə-n dəw. 2Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Lokɨ kadɨ aw tə ur nɨngə əli əi nə: “Lo a to majɨ, mbata dɔra̰ kər jo̰.” 3Lokɨ lo ti kɨ sḭ ɓatɨ nɨngə, əli əi nə: “Ɓone ndi a ədɨ, mbata dɔra̰ kər wuu.” E be ə, asi kadɨ ɨgəri kəm nḛ je kɨ a rai nḛ dɔra̰ tɨ, nə nḛ je kɨ ɨsɨ rai nḛ kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone taa asi gər al! 4Dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone, əi dɨje kɨ majal, kɨ njé kuwə marɨm, ndɨgi kadɨ n-ooi nḛ kɔjɨ, nə nḛ kɔjɨ madɨ kɨ rangɨ kɨ kadɨ a oi ore dɔ nḛ kɔjɨ lə Jonasɨ, goto ngata.» Ɓa ɨyə̰-de, ə ɔtɨ aw.

Əm lə Parɨsɨ je kɨ lə Sadusɨ je

(Mk 8.14-21; Lk 12.1-6)

5Lokɨ ɨsɨ awi dam ba tɨ kɨ kare, me njé ndo je oy dɔ mapa tɨ kɨ kadɨ ɔyi. 6NGa nɨngə Jəju əl-de ə nə: «Oi majɨ! Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, ɔjɨ-n dɔ əm lə Parɨsɨ je, kɨ əm lə Sadusɨ je.» 7Nə əi je ɨsɨ məri ta kɨn yo dɔde tɨ əi nə: «E mbata kɔy kɨ j-ɔyi mapa al!» 8Nə Jəju gər ta kɨ mede tɨ, adɨ əl-de ə nə: «Səi dɨje kɨ kadɨ-me ləsi e ndɨkɨri ba, mba ri ə ɨsɨ məri ta kɨ dɔ mapa tɨ kɨ ɔyi al ə? 9Ɨgəri me nḛ je al ka ɓəy a? Mesi ole dɔ mapa tɨ kɨ mi kɨ dɨngəm je dɨbɨ mi usoi kɨn al a? NDɔ kɨ ɔyi ndəge kɨ nay kare ban ə ɨtəli ə? 10Taa mapa kɨ sɨri kɨ dɨngəm je dɨbɨ sɔ usoi kɨn ka mesi si ole dɔ tɨ al nɨm tɔ a? NDɔ kɨ ɔyi ndəge kɨ nay kare ban ə ɨtəli ə? 11Ta kɨ m-əl m-ə nə: Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, ɔjɨ dɔ əm lə Parɨsɨ je, kɨ əm lə Sadusɨ je kɨn, e ta kɨ sɔbɨ dɔ mapa al, kɨn ra ban be ə asi kadɨ ɨgəri mee al ə? 12Lo kɨn tɨ ngata ə gəri təkɨ əl-de kadɨ n-ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔde tɨ, ɔjɨ dɔ əm ra mapa al, nə ɔjɨ dɔ nḛ ndo lə Parɨsɨ je kɨ Sadusɨ je.»

Pɨyər əl təkɨ Jəju e dəw kɨ Luwə mbəte

(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)

13Lokɨ Jəju aw tḛḛ Səjare tɨ, kɨ Pɨlɨpɨ tɨ, dəjɨ njé ndo je ləne ta ə nə: «Dɨje ɨsɨ əli ta kɨ dɔm tɨ təkɨ mi NGon dəw mi na ə?» 14Ə njé ndo je əli-e əi nə: «Dɨje madɨ əli əi nə ḭ Ja̰ Batɨsɨ; njé kɨ nungɨ əi nə ḭ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Eli; njé kɨ rangɨ ɓəy əi nə ḭ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Jərəmi al ə kɨ kare dan njé kəl ta je tɨ kɨ ta Luwə tɨ.» 15Lo kɨn tɨ, Jəju əl-de ə nə: «NGa səi je wa kɨ dɔsi, əli əi nə mi na ə?» 16Ə Sɨmo̰ Pɨyər ɨle tɨ ə nə: «Ḭ Kɨrɨsɨ, kɨ Luwə mbəte, NGon lə Luwə kɨ nje kɨsɨ kəm ba!» 17Ɓa Jəju əl Sɨmo̰ ə nə: «Ḭ nje majɨ-kur, Sɨmo̰ kɨ ngon Jonasɨ, tadɔ e dəw ɓa tḛḛ kɨ dɔ nḛ kɨn adi ɨgər al, nə e Bai kɨ nje kɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa ə tḛḛ kɨ dɔe adi. 18NGa nɨngə m-a m-əli m-ə nə ḭ Pɨyər (kɨ kɔr mee nə MBal), nɨngə dɔ mbal tɨ kɨn ə m-a m-ɨndə ngɨrə njé kaw-naa je ləm dɔ tɨ. Tɔgɨ koy a ra sie nḛ madɨ al. 19M-a m-adi lakəle ko̰ɓe kɨ dɔra̰ tɨ. Nɨngə nḛ je pətɨ kɨ a dɔ dɔnangɨ tɨ ne, a dɔi dɔra̰ tɨ tɔ, ə nḛ je pətɨ kɨ a tutɨ dɔnangɨ tɨ ne, a tuti dɔra̰ tɨ tɔ.» 20Ɓa ndəjɨ njé ndo je kɨ tɔgɨne təkɨ ke n-e Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte kɨn, kadɨ əli tae dəw madɨ al.

Jəju əl ta koyne kɨ kḭne lo koy tɨ

(Mk 8.31—9.1; Lk 9.22-27)

21Ḭ dɔ kagɨ loe tɨ no̰o̰, Jəju ɨlə ngɨrə tɔjɨ njé ndo je adɨ gəri təkɨ, sɔbɨ kadɨ n-aw Jorijaləm, n-ɨngə ko̰ ngay ji ngatɔgɨ je tɨ lə Jɨpɨ je, kɨ kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je. A tɔli-ne, nə ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koyne ɓa, n-a n-tḛḛ lo koy tɨ. 22Nə dɔ ta tɨ kɨn, Pɨyər ɔr Jəju aw sie dəbɨ kare, nɨngə ɨlə ngɨrə kɔl sie ə nə: «Ɓaɓe! Luwə a ngəmi, nḛ kɨn a rai al!» 23Nə Jəju təl rɔne, əl Pɨyər ə nə: «Ɨtəl gogɨ Sata̰, ɔr rɔi kɔ gom tɨ! Ḭ jɨgɨ kɨ nje tɨgə-m, tadɔ mər ta ləi e mər ta kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ al, nə e mər ta lə dɨje.»

24Nɨngə go tɨ, Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Re dəw madɨ ndɨgɨ njɨyə gom tɨ nɨngə, kadɨ oo rɔne tə nḛ madɨ al, kadɨ e wa un kagɨ-dəsɨ koy ləne, ə re un gom. 25Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ ge kajɨ rɔne ne wa dɔnangɨ tɨ ne a tḭ ta rɔne. Nə dəw kɨ tḭ ta rɔne kɨ mbata ləm, a ɨsɨ kɨ dɔne taa gogɨ. 26Kɨn ə re dəw ɨngə nḛ majɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ tɨgə, nə ndɨle tujɨ ə, maje to ra be ə? Nḛ madɨ kɨ dəw a adɨ ɔr-n to ndɨlne to no̰o̰ a? 27Mi NGon dəw m-a m-re kɨ malayka je ləm me tɔɓa lə Bai Luwə, nɨngə m-a m-ɨgə dəw kɨ ra go jie kɨ go kɨlə rae tɨ. 28Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi: dɨje madɨ dansi tɨ ne a oyi al ɓəy ə, a oi mi NGon dəw kɨ m-a m-re tə NGar kɨn.»