Search form

Matɨye 16:13

Pɨyər əl təkɨ Jəju e dəw kɨ Luwə mbəte

(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)

13Lokɨ Jəju aw tḛḛ Səjare tɨ, kɨ Pɨlɨpɨ tɨ, dəjɨ njé ndo je ləne ta ə nə: «Dɨje ɨsɨ əli ta kɨ dɔm tɨ təkɨ mi NGon dəw mi na ə?»