Search form

Matɨye 16:14

14Ə njé ndo je əli-e əi nə: «Dɨje madɨ əli əi nə ḭ Ja̰ Batɨsɨ; njé kɨ nungɨ əi nə ḭ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Eli; njé kɨ rangɨ ɓəy əi nə ḭ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Jərəmi al ə kɨ kare dan njé kəl ta je tɨ kɨ ta Luwə tɨ.»