Search form

Matɨye 16:19

19M-a m-adi lakəle ko̰ɓe kɨ dɔra̰ tɨ. Nɨngə nḛ je pətɨ kɨ a dɔ dɔnangɨ tɨ ne, a dɔi dɔra̰ tɨ tɔ, ə nḛ je pətɨ kɨ a tutɨ dɔnangɨ tɨ ne, a tuti dɔra̰ tɨ tɔ.»