Search form

Matɨye 16:23

23Nə Jəju təl rɔne, əl Pɨyər ə nə: «Ɨtəl gogɨ Sata̰, ɔr rɔi kɔ gom tɨ! Ḭ jɨgɨ kɨ nje tɨgə-m, tadɔ mər ta ləi e mər ta kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ al, nə e mər ta lə dɨje.»