Search form

Matɨye 16:24

24Nɨngə go tɨ, Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Re dəw madɨ ndɨgɨ njɨyə gom tɨ nɨngə, kadɨ oo rɔne tə nḛ madɨ al, kadɨ e wa un kagɨ-dəsɨ koy ləne, ə re un gom.