Search form

Matɨye 17

Jəju mbəl rɔne

(Mk 9.2-3; Lk 9.28-36)

1NDɔ mehḛ go tɨ nɨngə, Jəju ɔr Pɨyər nɨm, Jakɨ nɨm, taa Ja̰ kɨ ngoko̰ Jakɨ nɨm tɔ, ə aw səde dɔ mbal tɨ kɨ ngal, sa̰y kɨ ndəge je. 2Loe tɨ no̰o̰, Jəju mbəl rɔne ta kəmde tɨ. Ta kəme unjɨ tə kadɨ be, taa kɨbɨ kɨ rɔe tɨ ka unjɨ tə kadɨ be tɔ+ . 3Nɨngə loe tɨ no̰o̰, Mojɨ əi kɨ Eli tḛḛi kɨ rɔde tɨ hɔy, a əli ta kɨ Jəju. 4Ə Pɨyər un ta əl Jəju ə nə: «Ɓaɓe, kɨn ə j-ɨsi lo kɨn tɨ ne be par ə majɨ ngay. Re ɨge ə, m-a m-ra kəy-lo mɨtə: kare e ya̰i, kare e ya̰ Mojɨ, ə kɨ kare e ya̰ Eli tɔ.» 5Lokɨ Pɨyər a əl ta tane tɨ ba ɓəy nɨngə yə, kɨl ndi kɨ kunje to, ḭ səbɨ dɔde lɨtɨ. Ɓa ndu ta madɨ tḛḛ me kɨl ndi tɨ ə nə: «E kam e NGonm kɨ m-ndɨge ngay, e kɨ nəl-m ngay kadɨ m-kɔte, ə oi ta lie.» 6Lokɨ njé ndo je oi dɔ ta kɨn ɓa, osi kɨ ta kəmde nangɨ, ɓəl tɔl-de. 7Ə Jəju re rɔde tɨ, ɔdɨ-de ə əl-de ə nə: «Ḭ taa, ə adi ɓəl ra səsi al.» 8NGa nɨngə, lokɨ əi nə n-uni kəmde kɨ taa ɓa, oi dəw madɨ kɨ rangɨ al, oi Jəju kɨ karne ba par.

9Lokɨ ḭḭ dɔ mbal tɨ ɨsɨ uri kɨ nangɨ, Jəju ɨndə ndu kɨn no̰de tɨ ə nə: «Əli nḛ kɨ ra nḛ adɨ oi kɨn dəw madɨ al, bɨtɨ kadɨ mi NGon dəw m-tḛḛ dan njé koy je tɨ.» 10Go tɨ, njé ndo je dəji-e əi nə: «MBari wa bangɨ ə, njé ndo ndu kun je əi nə sɔbɨ kadɨ Eli re kəte taa ə?+ » 11Ə ɨlə-de tɨ ə nə: «E kɨ rɔjetɨ kadɨ Eli a re kadɨ ra go nḛ je pətɨ adɨ asɨ-naa gogɨ.» 12Nɨngə mi, adɨ m-əl səsi madɨ oi, Eli re ngata, nə dɨje gəri al, adɨ rai sie nḛ kɨ mede ge. Be tɔ ə, mi NGon dəw ka m-a m-ɨngə-n ko̰ jide tɨ. 13Lo kɨn tɨ, njé ndo je gəri kadɨ ta kɨ Jəju əl-de kɨn sɔbɨ dɔ Ja̰ Batɨsɨ.

Jəju nga ngon kɨ nje damsɨl

(Mk 9.14-29; Lk 9.37-43)

14Lokɨ təli ɨsɨ rəi kɨ rɔ kosɨ dɨje tɨ, dɨngəm madɨ kare re rɔ Jəju tɨ, ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰e tɨ, əl-e ə nə: 15«Ɓaɓe, o kəm-to-ndoo lə ngonm kɨ dɨngəm, kɨ damsɨl rae adɨ ɨngə ko̰ ngay kɨn. Taa taa, ɨsɨ tosɨ kɨ poro je, kɨ me man tɨ je. 16M-re sie rɔ njé ndo je ləi, nə asi kadɨ adi-e ɨngə rɔ nga, al.» 17Lo kɨn tɨ, Jəju un ta əl ə nə: «Səi dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone kɨ səi njé me nga̰ je, səi njé ra nḛ kɨ majal, kadɨ tə m-ɨsɨ səsi dɔ kagɨ lo ban ɓəy taa adi mesi ə? Kadɨ m-a m-ɔsɨ gɨnsi dɔ kagɨ lo ban ɓəy taa ə? Ɨrəi kɨ ngon rɔm tɨ ne.» 18Ɓa Jəju ndangɨ ndɨl kɨ majal ade tḛḛ rɔ ngon tɨ, par ə ta naa tɨ no̰o̰, ngon ɨngə rɔ nga.

19Go tɨ, njé ndo je rəi rɔ Jəju tɨ, lokɨ əi sie kɨ karde ba, dəji-e əi nə: «MBari ə je j-asɨ kadɨ jɨ tuwə ndɨl kɨ majal kɨn al ə?» 20Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Asi al, mbata kadɨ-me ləsi e ndɨkɨri ba. Nɨngə kadɨ m-əl səsi təkɨ rɔjetɨ, re awi kɨ kadɨ-me kɨ e ndɨkɨri ba tə ka̰ kagɨ kɨ ɓari-e mutadɨ kɨn be mɨndɨ ka, a əli mbal kam əi nə: “Ɔtɨ, aw a nu be” ə, a ɔtɨ kadɨ aw a. Nḛ kɨ a dum dɔsi goto. [ 21Taa ko ndɨl je kɨ be kɨn, dəw a tuwə-de kɨ ta kul kəl ta kɨ Luwə kɨ kɔgɨ rɔ nḛ kuso par.»]

Jəju təl əl ta kɨ dɔ koyne tɨ kɨ kḭne lo koy tɨ ɓəy

(Mk 9.30-32; Lk 9.43-45)

22NDɔ kare njé ndo ɨsi naa tɨ pətɨ Galile tɨ, ə Jəju əl-de ə nə: «A ɨləi mi NGon dəw ji dɨje tɨ, 23kadɨ a tɔli-mi, nə ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koym ə, m-a m-ḭ taa lo koy tɨ.» Ta kɨn ɔr tɔgɨ njé ndo je ə təl ɔr ɓəy.

Jəju əi kɨ Pɨyər ɨgəi la-mbə kɨ me kəy tɨ lə Luwə

24Lokɨ Jəju əi kɨ njé ndo je rəi tḛḛi Kapərnayɨm tɨ, njé kɨ ɨsɨ taai la-mbə me kəy tɨ lə Luwə rəi rɔ Pɨyər tɨ dəji-e əi nə: «NJe ndo səsi nḛ ɨgə la-mbə kɨ me kəy tɨ lə Luwə al a?+ » 25Ə Pɨyər ɨlə-de tɨ ə nə: «Oyo, ɨgə la-mbə.» Nɨngə lokɨ Pɨyər re tḛḛ ɓe ɓa, Jəju un ta kəte əl-e ə nə: «Mər ta ləi e ri ə Sɨmo̰? Na je ə əi njé kɨgə la-mbə je kɨ nje kɨgə nḛ kɨ ngar je kɨ dɔnangɨ tɨ ne gangi dɔ dɨje tɨ ə? E ngan njé ɓe je ə se e mba je ə?» 26Ə Pɨyər əl-e ə nə: «E mba je.» Lokɨ ə nə: «MBa je», Jəju ə nə: «Re e be ə, ngan njé ɓe je, ai kare ən. 27Nə re e be ka, kadɨ je jɨ təl jɨgɨ tɨgə dɨje kam al, ə aw baa, ɨlə kuy, uwə-n kanjɨ kɨ dɔsa̰y kɨ a re un kuy, nɨngə ɨtḛḛ tae, ɓa a ɨngə sɨlə kare mbɔe tɨ, kadɨ ɨgə-n la-mbə ləi tɔ, ya̰m tɔ.»