Search form

Matɨye 17:1

Jəju mbəl rɔne

(Mk 9.2-3; Lk 9.28-36)

1NDɔ mehḛ go tɨ nɨngə, Jəju ɔr Pɨyər nɨm, Jakɨ nɨm, taa Ja̰ kɨ ngoko̰ Jakɨ nɨm tɔ, ə aw səde dɔ mbal tɨ kɨ ngal, sa̰y kɨ ndəge je.