Search form

Matɨye 17:14

Jəju nga ngon kɨ nje damsɨl

(Mk 9.14-29; Lk 9.37-43)

14Lokɨ təli ɨsɨ rəi kɨ rɔ kosɨ dɨje tɨ, dɨngəm madɨ kare re rɔ Jəju tɨ, ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰e tɨ, əl-e ə nə: