Search form

Matɨye 17:20

20Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Asi al, mbata kadɨ-me ləsi e ndɨkɨri ba. Nɨngə kadɨ m-əl səsi təkɨ rɔjetɨ, re awi kɨ kadɨ-me kɨ e ndɨkɨri ba tə ka̰ kagɨ kɨ ɓari-e mutadɨ kɨn be mɨndɨ ka, a əli mbal kam əi nə: “Ɔtɨ, aw a nu be” ə, a ɔtɨ kadɨ aw a. Nḛ kɨ a dum dɔsi goto. [