Search form

Matɨye 17:22

Jəju təl əl ta kɨ dɔ koyne tɨ kɨ kḭne lo koy tɨ ɓəy

(Mk 9.30-32; Lk 9.43-45)

22NDɔ kare njé ndo ɨsi naa tɨ pətɨ Galile tɨ, ə Jəju əl-de ə nə: «A ɨləi mi NGon dəw ji dɨje tɨ,